Wydawca treści Wydawca treści

Zabiegi zwalczające brudnicę mniszkę

Nadleśnictwo Niedźwiady Planuje wykonać lotniczy zabieg zwalczający gąsienice brudnicy mniszki.

 

Nadleśnictwo Niedźwiady informuje, że w dniach od 5  do  18 czerwca 2018 r. wykonane zostaną zabiegi agrolotnicze drzewostanów zagrożonych przez gąsienice brudnicy mniszki.

Zabiegi prowadzone będą w godzinach rannych i popołudniowych na terenie gmin:

  • Przechlewo -powierzchnia110 ha.

  • Koczała - powierzchnia 705 ha.

  • Rzeczenica -powierzchnia 411 ha.

Do zabiegu użyty zostanie preparat FORAY 76 B w dawce 2,5l/ha. Jest on bezpieczny dla pszczół i środowiska. 

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt ograniczony jest do czasu wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin, okres karencji - nie dotyczy.

Powierzchnie objęte zabiegami zostaną oznakowane w terenie odpowiednimi kartami informacyjnymi. Na czas wykonania oprysków nie będzie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.


Film o rakach szlachetnych

Film o rakach szlachetnych zrealizowano na ternie leśnictwa Nowa Brda (więcej informacji w zakładce kontakt/ leśnictwa/Nowa Brda).


Ochrona lasu

Słabo urozmaicone pod względem składu gatunkowego i wieku drzewostany, o dużym udziale gruntów porolnych, narażone są na ataki szkodników owadzich i grzybowych.

Słabo urozmaicone pod względem składu gatunkowego i wieku drzewostany, o dużym udziale gruntów porolnych, narażone są na ataki szkodników owadzich i grzybowych. W 2004 r. zwalczano brudnicę mniszkę na powierzchni ok. 11 000 ha oraz zawodnicę modrzewiową na pow. 21 ha. W 2012 roku wykonano oprysk zwalczający brudnicę mniszkę na powierzchni ok. 1300 ha. Co roku dużą uwagę poświęca się kontroli takich szkodników jak: szeliniak sosnowiec, poproch cetyniak, strzygonia chinówka, cetyniec większy, drwalnik paskowany czy kornik drukarz.

Podejmowane są starania zmierzające do wzmocnienia naturalnej odporności drzewostanów, zwiększana jest bioróżnorodność (tworzone są zbiorniki retencyjne, zwiększa się ilość gatunków liściastych, stosuje się podsadzenia na bogatszych siedliskach).